Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา >> การพัฒนาบุคลากร

          เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นให้บริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก พัฒนาและจูงใจ บุคลากรให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาวเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน บริษัทยังจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม กับหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม จากหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น การอบรมความรู้ด้านคอนกรีตผสมเสร็จ, ตลอดจนการอบรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

          บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในการฝึกอบรมและพัฒนาการบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตลอดการบริการ ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดไป

       

New Block


ติดต่อเรา | โครงสร้างเว็บไซต์

Copyright © 2014Saengcharoen Concrete Mix (2002) Co,, Ltd. All Rights Reserved.