Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา >> สารจากประธานกรรมการ

          ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญปัจจัยลบทางด้านราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในการผลิตสินค้าและผลต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่ผันผวน นับว่าโชคดีที่เศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมยังดีอยู่ทางด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้เจริญเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบ้านจัดสรร โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายๆ โครงการ (มากกว่า 30 โครงการ) ตลอดจนมีการลงทุนจากส่วนกลางได้เข้ามาขยายพื้นที่ เช่น ศูนย์โฮมโปร, ห้างเซ็นทรัล (ข้างสถานีขนส่ง) , ห้างโลตัส (ขนาดกลางขยายสาขาทุกอำเภอ) ฯลฯ

          จากการขยายตัวครั้งนี้ เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเสรีอาเซียน เนื่องจากตัว อำเภอหาดใหญ่ เพียบพร้อมและมีศักยภาพในด้านการลงทุนและเทคโนโลยี ตลอดจนตัวเชื่อมโยงระหว่าง ไทย อำเภอหาดใหญ่ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และอินโดนีเซียเข้าไว้ด้วยกัน

          ท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตลอด และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเท การปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความขยัน วิริยะอุตสาหะ จริงใจและซื่อสัตย์ โดยยึดหลักธรรมภิบาล

 

                                                                                     

(นางวรรณา ลิ่มกตัญญู)

ประธานกรรมการ   


 

 

 

ติดต่อเรา | โครงสร้างเว็บไซต์

Copyright © 2014Saengcharoen Concrete Mix (2002) Co,, Ltd. All Rights Reserved.